ФУК је свеобухватан систем интерних контрола које успостављају руководиоци, а спроводе сви запослени, пружа разумну сигурност да се буџетска и друга средства користе законито, правилно и етично, економично, ефективно и ефикасно ради остварења циљева корисника.

 ФУК обухвата све унутрашње контролне системе и процедуре у јавном сектору
 Обвезници успостављања – сви субјекти у       складу са чланом 2. Закона о систему             интерних финансијских контрола у јавном       сектору Републике Српске
 Повjећ́ање вјероватноће остварења циљева     корисника јавних средстава
   ( смањење ризика )
 Усмjеравање процеса и повећ́ање нивоа         квалитета услуга корисника јавних                 средстава
 Правилно, економично,    ефикасно и ефективно коришћење буџетских и других              средстава

Зашто ФУК?

Захтјев Европске уније – Поглавље 32 и члан 90. ССП-а

ПИФЦ – систем интерних финансијских контрола у јавном сектору

Обухвата све системе и процедуре интерне контроле у јавним институцијама и пружа сигурност да се јавна средства троше прикладно као и да се тиме остварује вриједност уложеног

ПИФЦ = ФУК + ИР + ЦЈХ

Елементи управљања системом:

-Именовања
-Мисија
-Визија
-Циљеви
-Стратегија
-Политика


Реализација: кроз пословне процесе

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *