imovina-14-e1552754518937

traffic on road and buildings in beijing


GODIŠNJEG PLANIRANJA I IZVJEŠTAVANJA, U FEDERALNIM MINISTARSTVIMA

Ovom Uredbom se definiše obaveza svih federalnih ministarstava da donose trogodišnje strateške planove, godišnje planove rada i godišnje izvještaje o radu. Uredbom se uređuje postupak izrade i usvajanja planova i izvještaja o radu, uključujući osnovne korake i metodologiju, kojih će se pridržavati službenici federalnih ministarstava, u skladu sa svojim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, zakonima i drugim propisima Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: “FBiH”).

Nositelji aktivnosti izrade strateškog plana su:

 1. Federalni zavod za programiranje razvoja (u daljnjem tekstu: “Zavod”) – za koordiniranje cjelokupne aktivnosti strateškog planiranja i izvještavanja, pružanje stručne pomoći federalnim ministarstvima, donošenje orijentacijskih mjerila za federalna ministarstva, objedinjavanje i izradu planova i izvještaja o radu Vlade FBiH, te predlaganje akata vezanih za strateško planiranje i izvještavanje koji su u nadležnosti Vlade FBiH;
 2. Ministarstva – za izradu i usvajanje trogodišnjih strateških planova rada, te izradu godišnjih planova i izvještaja i obezbjeđenje dodatnih podataka i informacija po zahtjevu Zavoda;
 3. Vlada FBiH – za razmatranje, usvajanje i dostavljanje planova i izvještaja o radu Vlade FBiH, Parlamentu FBiH.

Izrazi upotrijebljeni u ovoj Uredbi imaju slijedeća značenja:

 1. strateško planiranje discipliniran napor koji ima za cilj donošenje temeljnih odluka i poduzimanje temeljnih aktivnosti koje oblikuju i vode to što organizacija jeste i čime se bavi, koncentrirajući se pri tome na period od naredne tri godine;
 2. strateški plan podrazumijeva integrisani skup strateških i operativnih ciljeva i aktivnosti koje su potrebne da bi se u budućnosti ostvario željeni rezultat;
 3. misija općenit opis onoga što organizacija radi, s kim ili za koga to radi, šta čini njene specifične nadležnosti, te zašto organizacija radi to što radi;
 4. vizija opis kako će izgledati organizacija jednom kada dosegne svoj puni potencijal;
 5. operativno planiranje proces izrade, praćenja i procjene godišnjih planova usmjerenih ka
  ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih u strateškom planu;
 6. program skup srodnih i povezanih aktivnosti koje doprinose ostvarenju zadatih ciljeva;
 7. projekat organizacijska forma sa ograničenim trajanjem uz pomoć koje se realizuje jedan ili više međusobno povezanih programa  ili  aktivnosti strateškog plana usmjerenih prema zajedničkom cilju;
 8. strateška pitanja oni problemi ili prilike kojima organizacija mora upravljati kako bi uspjela ostvariti svoj mandat i misiju;
 9. strateški ciljevi opći navodi o tome šta se organizacija nada da će ostvariti u trogodišnjem periodu. Usmjereni su na rezultate i kvalitativne su naravi.

Osnovni principi kojima se rukovode službenici ministarstava FBiH u postupku izrade trogodišnjeg strateškog plana uključuju;

 1. Strateški plan proizilazi iz strateških prioriteta Vlade FBiH i ministarstva;
 2. Strateški plan se izrađuje za period od tri godine i vremenski okvir izrade je usklađen sa kalendarom izrade budžeta kao što je predviđeno Zakonom o budžetima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 19/06);
 3. Izrada strateškog plana zasniva se na prethodnoj definiciji strateških ciljeva i sveobuhvatnoj analizi postojećeg stanja u predmetnoj oblasti;
 4. Aktivnosti i programi predviđeni strateškim planom moraju biti finansijski ostvarivi i u okviru raspoloživih budžetskih i vanbudžetskih finansijskih sredstava;
 5. Prilikom izrade strateškog plana ministarstva provode proces konsultacija sa svim relevantnim ministarstvima i drugim organima uprave koji mogu doprinijeti izradi strateškog plana;
 6. Strateški plan sadrži trogodišnji akcioni plan u formi tabele sa jasno prikazanim aktivnostima, nosiocima aktivnosti, rokovima izvršenja, budžetom i indikatorima.

Deset ključnih koraka u procesu strateškog planiranja;

 1. Priprema za strateško planiranje, uključujući definiranje učesnika, organizaciju i način komuniciranja;
 2. Izrada strateškog okvira;
 3. Definisanje mandata, misije i vizije;
 4. Analiza okruženja (SWOT analiza prednosti, nedosta¬taka, mogućnosti i prijetnji);
 5. Definisanje strateških pitanja i strateških ciljeva;
 6. Definisanje strateških programa;
 7. Utvrđivanje troškova i povezivanje sa budžetskim procesom;
 8. Definisanje indikatora za praćenje i evaluaciju;
 9. Utvrđivanje kriterija za određivanje prioritetnih aktivnosti;
 10. Izrada akcionog plana (trogodišnjeg i godišnjeg).

 Tipični format strateškog plana treba da ima slijedeća ključna poglavlja:

 1. Opis ministarstva i nadležnosti;
 2. Opis okruženja u kojem radi ministarstvo, karakteristike sektora, i unutrašnje prilike u ministarstvu;
 3. Izjava o viziji ministarstva;
 4. Lista i opis strateških ciljeva ministarstva;
 5. Lista i opis strateških programa, politika realizacije (vezano za strateške ciljeve) i indikatora za praćenje rezultata na nivou programa;
 6. Procjena troškova plana po aktivnostima i procjena izvora sredstava;
 7. Opis kriterija za određivanje prioritetnih aktivnosti;
 8. Organizacija procesa praćenja i evaluacije izvršenja plana:
 9. Akcioni plan (trogodišnji i godišnji) sa prioritetima, nosiocima aktivnosti, rokovima izvršenja i budžetskim sredstvima;
 10. Procjena doprinosa konkretnih aktivnosti realizaciji strateških ciljeva;
 11. Plan monitoringa i izvještavanja.

Neki od bitnih dokumenata koji čine strateški okvir za izradu plana su:

 1. Razvojna strategija BiH;
 2. Razvojna strategija FBiH;
 3. Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine;
 4. Entitetske razvojne strategije;
 5. Sektorske strategije;
 6. Strategijama reformu javne uprave (PAR);
 7. Ugovor o partnerstvu sa EU;
 8. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU;
 9. Regionalni i međunarodni sporazumi.

Proces strateškog planiranja u ministarstvima treba uskladiti sa procesom planiranja i izrade budžeta, imajući na umu slijedeće rokove:

 1. nacrt strateškog plana za period od naredne tri godine treba biti pripremljen prije roka za dostavljanje tabela pregleda prioriteta budžetskih korisnika za naredni trogodišnji period i dostavljen Federalnom ministarstvu finansija (u daljnjem tekstu: “Ministarstvo finansija”) do 31. marta/ožujka godine koja prethodi trogodišnjem periodu ili drugog roka koji odredi Ministarstvo finansija;
 2. revidirani nacrt strateškog plana treba biti urađen prije roka za dostavljanje budžetskih zahtjeva budžetskih korisnika za narednu godinu i dostavljen Ministarstvu finansija do 15. augusta/kolovoza godine koja prethodi godini za koju se donosi budžet ili drugog roka koji odredi Ministarstvo finansija;
 3. strateški plan treba biti usvojen od strane nadležnih ministarstava do 31. oktobra/listopada godine koja prethodi trogodišnjem periodu za koji se donosi strateški plan;
 4. nakon usvajanja strateški plan će biti objavljen na internet stranici ministarstva.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *