Cilj finansijskog upravljanja i kontrole – FUK je da obezbijedi usaglašenost sa zakonskom regulativom, da osigura razumno uvjeravanje da se javna sredstva troše na odgovarajući način, promoviše princip „vrijednost za novac“, kao i visoki standardi upravljanja resursima, odnosno da se osigura stvarna odgovornost i dobri sistemi interne kontrole.

Osnovni zakon koji uređuje upravljanje javnim finansijama i definiše pravila za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama je Zakon o finansiranju institucija BiH.

Glavna područja koja uređuje Zakon o finansiranju institucija BiH uključuju:

 • planiranje, izradu i donošenje budžeta za jednu godinu i projekcije za sljedeće dvije godine, te izvršenje budžeta na nivou države
 • budžetsko računovodstvo i izvještavanje
 • upravljanje budžetskim sredstvima, imovinom države i vanjskim dugom
 • budžetske odnose u javnom sektoru, kao i odnose budžeta i institucija sa subjektima izvan sistema budžeta, odnosno javnog sektora
 • svrhu, ciljeve i oblast primjene finansijskog upravljanja i kontrole i uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole
 • komponente finansijskog upravljanja i kontrole
 • odgovornost rukovodioca institucije za uspostavljanje i funkcionisanje finansijskog upravljanja i kontrole
 • nadležnosti Centralne harmonizacijske jedinice i Koordinacionog odbora centralnih harmonizacijskih jedinica
 • preduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prevara
 • kaznene odredbe kojima su definisane novčane kazne rukovodiocima institucija u slučaju nepoštivanja Zakona.

Uz Zakon o finansiranju institucija BiH donose se podzakonski akti kojima se detaljnije uređuju posebna područja definisana Zakonom.

Zakon o finansiranju institucija BiH obavezuje rukovodioce institucija na uspostavu odgovarajućeg efikasnog i efektivnog sistema finansijskog upravljanja i kontrola.

 

Između ostalog, Zakon o finansiranju institucija BiH uveo je obavezu rukovodiocu institucije da uz godišnji izvještaj o izvršenju budžeta dostavlja Izjavu o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije. Izjavom rukovodilac institucije potvrđuje da je tokom fiskalne godine osigurao:

 • namjensko, svrsishodno i zakonito korištenje sredstava odobrenih budžetom institucije za ostvarivanje utvrđenih ciljeva, te
 • ekonomično, efikasno i efektivno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrola u instituciji.

Izjava se sastoji od tri cjeline:

 • potvrde ostvarenja glavnih ciljeva utvrđenih Programom rada za predmetnu godinu,
 • potvrde namjenskog, svrsishodnog i zakonitog utroška sredstava odobrenih budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva,
 • potvrde da je sistem finansijskog upravljanja i kontrole uspostavljen i da se provodi u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH.

Područje- Propisi

Etika/Integritet – Kodeksi i podzakonski akti kojima se reguliše ova oblast za zaposlenike, državne službenike, policijske službenike, profesionalna vojna lica, nosioce pravosudnih funkcija, imenovana lica itd.

Ljudski resursi – Zakon o državnoj službi u institucijama BiH

 • Zakon o radu u institucijama BiH
 • Zakon o službi u oružanim snagama BiH
 • Zakon o policijskim službenicima BiH
 • Zakon o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH
 • I drugi zakoni koji regulišu ovu oblast
 • Pravilnik o postupku oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH
 • Pravilnik o internom premještaju i raspoređivanju zaposlenika u institucijama BiH
 • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti u institucijama BiH
 • Pravilnik o postupku ocjenjivanja i unapređivanja državnih službenika u BiH
 • Pravilnik o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH
 • I drugi podzakonski akti koji regulišu ovu oblast

Organizaciona struktura – Zakon o upravi

 • Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH
 • Zakon o Vijeću ministara BiH
 • I drugi zakoni koji regulišu ovu oblast
 • Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 • I drugi podzakonski akti koji regulišu ovu oblast

Javne nabavke – Zakon o javnim nabavkama BiH

 • I drugi podzakonski akti koji regulišu ovu oblast

Računovodstvo, finansijsko poslovanje i izvještavanje

 • Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH (donosi se na godišnjem nivou)
 • Zakon o reviziji institucija BiH
 • Zakon o internoj reviziji institucija BiH
 • Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH
 • Zakon o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH
 • I drugi zakoni koji regulišu ovu oblast
 • Pravilnik o računovodstvu, računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija BiH
 • Pravilnik o finansijskom izvještavanju institucija BiH
 • Instrukcije Ministarstva finansija i trezora BiH
 • I drugi podzakonski akti koji regulišu ovu oblast

Kancelarijsko poslovanje/Arhiviranje

 • Zakon o arhivskoj građi i Arhivu BiH
 • Zakon o pečatu institucija BiH
 • I drugi zakoni koji regulišu ovu oblast
 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske građe u Arhivu BiH
 • Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja ministarstava, službi, institucija i drugih organa Vijeća ministara BiH
 • Uputstvo o arhivskoj knjizi, čuvanju registraturne i arhivske građe, odabiranju arhivske građe i primopredaji arhivske građe između ministarstava, službi, institucija i drugih organa Vijeća ministara BiH i Arhiva BiH
 • I drugi podzakonski akti koji regulišu ovu oblast

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *