STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM

Strategija upravljanja imovinom je planski dokument za upravljanje i raspolaganje imovinom kojeg donosi predstavničko tijelo JLS. Strategija određuje dugoročne ciljeve i smijernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu JLS uvažavajući privredne i razvojne interese lokalne jedinice. Strategijom se želi osigurati ekonomski opravdano, održivo, efikasno i transparentno upravljanje imovinom JLS, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za JLS pri upravljanju i raspolaganju imovinom.

Cilj Strategije je osigurati da imovina JLS bude u službi privrednog rasta te rasta i zaštite javnog interesa poštujući sljedeći principi:

1. Principi javnosti – osigurava se propisivanjem načina raspolaganja, utvrđivanjem pravila i kriterijuma raspolaganja imovinom u aktima JLS te njihovom javnom objavom, vođenjem registra nekretnina u vlasništvu JLS.

2. Principi predvidljivosti – osigurava jednak i predvidljiv način raspolaganja imovinom u istim ili sličnim slučajevima.

3. Principi djelotvora – osigurava djelotvorno upravljanje i raspolaganje imovinom radi ostvarivanja privrednih, infrastrukturnih i drugih ciljeva

4. Principi odgovornosti – osigurava se propisivanjem ovlašćenja i dužnosti pojedinih nosioca funkcija upravljanja i raspolaganja imovinom, nadzorom nad upravljanjem imovinom, izvještaj o postignutim ciljevima i učincima upravljanja imovinom i poduzimanjem mjera protiv nosioca funkcija koji ne postupaju u skladu sa propisima.

Strategija upravljanja imovinom sastoji se od slijedećih elemenata:

 Priprema planiranja
 Uvod
 O obvezniku
 Analiza stanja upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu JLS
 Aktivnosti efikasnog upravljanja imovinom
 Popis imovine
 Tranzicijska pitanja
 Klasifikacija imovine
 Procijena imovine
 Operativni izvještaji
 Finansijska analiza portfelja, imovine i projekata
 Deregulacija iznajmljivanja
 Praćenje subvencija
 Izvještavanje o imovini
 Konsolidirano upravljanje
 Sveobuhvatni/cijeloviti plan
 Ciljevi i smjernice za raspolaganje i upravljanje imovinom
 Dugoročni strateški ciljevi
 Prioritetni ciljevi
 Smjernice za ostvarenje prioritetnih ciljeva

JLS kroz izradu Strategije upravljanja imovinom, planira realizovati niz prioriteta i smjernica koji će dodatno poboljšati poslovanje te doprinijeti ukupnom razvoju lokalne zajednice.

JLS mora konstantno unaprjeđivati sistem upravljanja imovinom, kako bi istu očuvala za sadašnje i buduće generacije, a donošenje Strategije upravljanja imovinom i pridržavanje prioriteta i smjernica iz strategije jedan je od prvih koraka u ostvarenju tog cilja.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *