ZAKONI I DRUGI PROPISI

Osnovni zakon:

 • Zakon o upravljanju državnom imovinom ( NN 52/2018 )
 • Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 94/13 i 18/16)
 • Ostali najznačajniji propisi koji uređuju stjecanje, upravljanje, raspolaganje i korištenje nekretnina u vlasništvu JLP(R)S su sljedeći:
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15)
 • Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine” broj 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13 i 60/13)
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13)
 • Zakon o gradnji („Narodne novine” broj 153/13)
 • Zakon o najmu stanova („Narodne novine” broj 91/96)
 • Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Narodne novine“ broj 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02)
 • Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12 i 143/13)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine” broj 16/07, 124/10 i 56/13)
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine” broj 125/11),
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine” broj 78/15)
 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine” broj 74/14)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
 • Zakon o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine” broj 80/11)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12, 68/18)
 • Zakon o cestama („Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
 • Zakon o javno privatnom partnerstvu („Narodne novine” broj 78/12 i 152/14)
 • Zakon o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine” broj 139/10 i 19/14)
 • Uredba o registru državne imovine („Narodne novine“ broj 55/11)
 • Pravilnik o održavanju građevina („Narodne novine“ broj 122/14)
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i o upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) („Narodne novine” broj 121/13)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine” broj 3/15)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine” broj 124/14).

AKTI JLP(R)S (PRAVILNICI I ODLUKE)

Radi uspješnog provođenja postupka upravljanja imovinom, JLP(R)S mora posjedovati niz važnih dokumenata (Pravilnika, Odluka) koji služe kao podloga/dokaz o raspolaganju imovinom, a to su sljedeći:
 • Statut JLP(R)S
 • Odluka o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu JLP(R)S
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu JLP(R)S
 • Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu JLP(R)S
 • Pravilnik o financiranju javnih potreba JLP(R)S

OSTALA DOKUMENTACIJA ZA IZRADU STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM

 • Priručnik za upravljanje imovinom u JLP(R)S (The Urban Institute Zagreb, Savez Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske, Zagreb, 2004.)
 • POČETNA DOKUMENTACIJA – Dopis (u kojem se traži dostava sljedećeg):
 • Općenito (sistematizacija radnih mjesta, organizacijska struktura)
 • Evidencija o zaposlenicima – interna analiza ljudskih resursa (popuniti obrazac)
 • Financijska izvješća za protekle dvije godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS), Bilanca (Obrazac BIL), Bilješke uz financijska izvješća)
 • Proračun za tekuću godinu uz projekcije za sljedeće dvije godine
 • Popunjenu i ovjerenu Odluku o imenovanju radne skupine
 • Popis imovine(izvadci iz Katastra i Zemljišne knjige (Gruntovnice))
 • Vrijednost imovine (interne knjigovodstvene evidencije s navedenim brojevima katastarskih čestica, cijene (kn/m2) iz Porezne uprave, elaborati o procijeni imovine/nekretnina i sl.)

PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE JLP(R)S – IZVORI PODATAKA

 • Pravilnik o metodologiji utvrđivanja tržišne cijene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH izravnom pogodbom (NN 39/2013)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_39_718.html

 • Upute o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske,
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta
 • Agencije za upravljanje nekretninama (Hrvatska gospodarska komora) – službeni telefonski pozivi(Agencije: Invest-Team, Anadora Nekretnine)
 • Internet portali – tržište nekretnina(www.realestatecroatia.com, www.gohome.hr, www.oglasnik.hr/nekretnine, www.njuskalo.hr)

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *