Strateško planiranje  je:

  • upravljačko sredstvo odnosno alat koji poput drugih upravljačkih sredstava, ima jednu svrhu – unaprjeđenje poslovanja organizacije,
  • pomaže organizaciji da fokusira svoju viziju i prioritete u odnosu na promjenjivu okolinu te osigurava da članovi organizacije rade na ostvarivanju istih ciljeva,
  • ključ uspješnosti jedne organizacije, ali i njezina potreba kako bi opstala u dinamičnom okruženju,
  • sustavan način donošenja temeljnih odluka, određivanja smjera djelovanja i provođenja aktivnosti i mjera koje usmjeravaju organizaciju prema budućnosti. Prilikom planiranja utvrđuju se ciljevi i načini ostvarenja, koji  usmjeravaju organizaciju prema njihovoj viziji u budućnosti,
  • proces koji zahtjeva kontinuirano praćenje rezultata koji se odnose na postavljene ciljeve.

Organizacija procesa strateškog planiranja u javnom sektoru započinje utvrđivanjem strateškog okvira odnosno definiranjem Izjave o viziji i misiji te definiranjem strateških ciljeva.

Najprije se utvrđuju opći ciljevi, a zatim posebni ciljevi te načini ostvarenja. Sljedeći korak u procesu strateškog planiranja jest definiranje pokazatelja uspješnosti koji omogućavaju praćenje i mjerenje uspješnosti postizanja utvrđenih ciljeva.
Proces praćenja provodi se kontinuirano kroz razdoblje za koje je strateški dokument izrađen i njime se utvrđuje jesu li i u kojoj mjeri ostvareni postavljeni ciljevi. Posljednja faza procesa je izvještavanje o provedbi strateškog dokumenta.

Podjela planske dokumentacije se može napraviti prema vremenskom periodu u kojem se planira djelovati, pa se tako radi o hijerarhijskoj podjeli jer bi prema logičnom slijedu strateško planiranje moralo počivati na dugoročnoj Strategiji razvoja (5-10 godina) koja daje smjernice za izradu Strateškog plana za trogodišnje razdoblje.
Strategija razvoja je dugoročni temeljni dokument za utvrđivanje i provedbu gospodarskog i društvenog razvoja. Polazeći od razvojnih potreba, ali i mogućnosti JL(R)S, Strategijom razvoja se utvrđuju vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u gospodarstvu i društvu u cjelini.

Strateški plan je srednjoročni planski dokument koji proizlazi iz strategije razvoja, te je izravno povezan sa proračunskim planiranjem. Strateško planiranje ima sljedeće osnovne karakteristike:

  • Uzima u obzir analizu okruženja, postojeće situacije

Strateško planiranje se u velikoj mjeri oslanja na rezultate analize okruženja u kojem JL(R)S radi, a na koje ima vrlo malo utjecaja. Različiti faktori iz okruženja, kao, na primjer, demografski trendovi, makroekonomska situacija, politički trendovi, socijalna kretanja itd., mogu imati presudan utjecaj na rezultate organizacije.

  • Pruža srednjoročni okvir rada

Strateški plan se, između ostalog, pravi radi postizanja kontinuiteta i konzistentnosti aktivnosti organizacije, što nas upućuje na izradu plana sa što dužim vremenskim okvirom. S druge strane, stalne promjene u okruženju zahtijevaju fleksibilnost i dug period planiranja koji smanjuje preciznost plana. Radi toga, dobar izbor vremenskog okvira za koji se donosi strateški plan je 3-5 godina.

  • Predstavlja dinamičan proces

Zbog činjenice da se okruženje stalno mijenja i da je vrlo teško sa sigurnošću predvidjeti buduće događaje, planiranje je kontinuiran proces. Prilagođavanje plana novim uvjetima u okruženju obavlja se svake godine.

  • Preduvjet za alokaciju resursa

Da bi plan bio ostvariv, proces strateškog planiranja mora biti integriran sa procesom budžetiranja tako da konačna alokacija resursa odražava izbor prioriteta, koji će pridonijeti razvoju djelokruga kojeg JL(R)S obavlja.

 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *